А Д В О К А Т И

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. АДВОКАТИ ПРАЦЮЮТЬ ДИСТАНЦІЙНО АБО ОЧНО
ПО УКРАЇНІ. ПЕРША КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНО НА ВЗАЄМОДОВІРІ З ПОСЛІДУЮЧИМ ЗАМОВЛЕННЯМ.
ДЕТАЛІ ПРИ РОЗМОВІ АБО ЗУСТРІЧІ. ЯКЩО ЗАЛИШИТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА АВТОВІДПОВІДАЧ - ВАМ ПЕРЕТЕЛЕФОНУЮТЬ.
E-Mail
Телефон+38 095 0870419
Google+ Google+

                                           hello

укр.


ПРО ЗРУЧНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ

(розгорнуто про пункт 16 із статті, що з права)


   Ряд юридичних послуг за бажанням довірителів, які в цей час знаходяться у будь-якому місці планети, можуть бути надані їм дистанційно, тобто з використанням електронних засобів зв'язку (включаючи 3G Інтернет) та дистанційного способу оплати.

   Така форма отримання правових, адвокатських послуг є досить зручною для довірителя, оскільки можна отримати консультацію чи іншу послугу прямо не виходячи із своєї квартири, офісу або в іншому зручному для довірителя місці (наприклад, конфіденційно в парку на лавочці тощо), де перебуваючи в звичній обстановці простіше сконцентрувати свою увагу та краще сформулювати проблему чи уточнюючі запитання.

   Крім того, може мати місце і реальна економія коштів, оскільки у великих містах – мегаполісах традиційна ринкова вартість адвокатських послуг є достатньо великою (до $ 900 і більше за кожну годину роботи адвоката) у порівнянні з вартістю таких же по якості послуг, що надаються адвокатами даного сайту, які цінують право та можливість економити у важкий час нашого спільного буття.

   Більш того, адвокати мегаполісів можуть надавати свої необґрунтовано «дорогі», тобто явно завищеної вартості послуги однак без забезпечення якості, використовуючи тільки своє «вдале» фактичне розміщення «в гущі» бізнес структур, що само по собі «розхолоджує комфортом» щодо підтримання в собі належного «бійцівського» настрою та професіоналізму.  

   Також отримання адвокатських послуг у віддаленому режимі актуально для тих, хто перебуває за кордоном, у від’їзді чи й в інших подібних випадках.

   Не менш важливим є проблема конфіденційності, оскільки, так буває, що у певних населених пунктах адвокатів зазвичай мало або взагалі немає. Або якщо довіритель в силу тих чи інших обставин не має достатньої довіри до місцевих фахівців (наприклад, коли всі один одного знають, а місцевий адвокат чи юрист в якихось окремих випадках не викликає належної довіри в силу «тісного» спілкування чи залежності від працівників правоохоронних органів, органів влади або навіть можливо може передати плани протилежній «ворожій» стороні конфлікту). Саме для таких випадків є ми – адвокати даного сайту, які забезпечуємо належний рівень конфіденційності. 

   Сумніви у довірителя правомірно може викликати кваліфікація будь-якого юриста чи адвоката, що не зашкодить «протестувати» за допомогою віддалених адвокатів даного сайту із «свіжим» та «не замиленим» поглядом на те чи інше питання.


ДЕТАЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАВОВИХ ПОСЛУГ, ЩО ВІДДАЛЕНО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ


• юридичні консультації (усні та письмові) через «Skype» або переважно по електронній пошті (в крайньому разі по-телефону) з питань, пов'язаних з юридичними проблемами в Україні, в тому числі, з питань звернення в Європейський Суд з прав людини;


• юридичні консультації (усні та письмові) через «Skype» або переважно по електронній пошті (в крайньому разі по-телефону) з питань, пов'язаних з юридичними проблемами в інших окремих сусідніх країнах (якщо наявний доступ до законодавства таких країн);


• підготовка (або коригування) юридичних документів кримінального судочинства в Україні на стадіях досудового розслідування або судового розгляду (заяви, повідомлення про злочин, скарги, цивільні позови, заперечення на цивільні позови, клопотання, тексти виступів у судових дебатах, апеляції, касації; перевірка в інтересах довірителя текстів угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, угод з прокурором про визнання вини);


• підготовка (або коригування) юридичних документів цивільного судочинства за договірними відносинами, трудових, сімейних, житлових, спадкових, земельних спорах, по справах про захист честі і гідності з питань захисту прав споживачів, щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення, «банківських» чи «земельних» справах, із страховими компаніями, з питань військової мобілізації чи строкового призову (заяви, скарги, адвокатські запити на витребування інформації або документації, претензії, позови, заперечення на позови, клопотання, мирові угоди, тексти виступів у судових дебатах, апеляції, касації тощо);


• підготовка заяв (скарг) у Європейський суд з прав людини, а так само в Комітет Міністрів Євросоюзу з питань, пов'язаних з порушенням прав людини в Україні;


• юридична перевірка (правова експертиза), аналіз та коригування договорів будь-якого характеру, у тому числі зовнішньоекономічних;


• перевірка проектів і чинних документів підприємницької діяльності (статути, договори, накази, розпорядження, посадові інструкції, положення тощо) на предмет відповідності законодавству та «проблемності» для довірителя, розробка за індивідуальними побажаннями таких документів, в тому числі складних статутів, договорів;


• юридичний переклад англомовних документів на російську і українську мови, в тому числі — документів, що надходять з Європейського Суду з прав людини;


• постійний або періодичний юридичний супровід діяльності підприємств, установ, організацій.


   Така форма обслуговування (дистанційна або дистанційно-абонентна) особливо актуальна в нинішній кризовий період для фірм, які з різних причин не дозволяють собі запровадження, утримання штатного юриста. В даний час за такою схемою віддаленого обслуговування співпрацюють ряд підприємств та установ в різних областях України, в т. ч. в Києві. Самі послуги в зазначеному форматі переважно надаються на платній договірній основі з використанням мережі Інтернет (в основному - засобів електронної пошти), а також систем електронних платежів чи періодичних банківських переказів коштів. 

   При цьому дистанційно-абонентне обслуговування передбачає при середній завантаженості адвоката постійну щомісячну оплату орієнтовно еквівалентну від 150 і вище умовних одиниць (за виключенням інших незначних додаткових неминучих витрат, необхідних для здійснення звичайного забезпечення правового обслуговування, таких як на витратні матеріали, витрати на відрядження тощо). Тобто економічно дистанційно-абонентна форма адвокатського (тобто того ж юридичного, але на високому рівні) обслуговування для середньостатистичної юридичної особи може бути значно вигідніше ніж одноразові оплати.рус.


ОБ УДОБСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ

(развернуто про пункт 16 из статьи, что с права)


   Ряд юридических услуг по желанию доверителей, которые в настоящее время находятся в любом месте планеты, могут быть предоставлены им дистанционно, то есть с использованием электронных средств связи (включая 3G Интернет) и дистанционного способа оплаты.

   Такая форма получения правовых, адвокатских услуг является достаточно удобной для доверителя, поскольку можно получить консультацию или другую услугу прямо не выходя из своей квартиры, офиса или в другом удобном для доверителя месте (например, конфиденциально в парке на лавочке и тому подобное), где находясь в привычной обстановке проще сконцентрировать свое внимание и лучше сформулировать проблему или уточняющие вопросы.

   Кроме того, может иметь место и реальная экономия средств, поскольку в крупных городах – мегаполисах традиционная рыночная стоимость адвокатских услуг является достаточно большой (до $ 900 и более за каждый час работы адвоката) в сравнении со стоимостью таких же по качеству услуг, предоставляемых адвокатами данного сайта, которые ценят право и возможность экономить в тяжелое время нашего совместного бытия.

   Более того, адвокаты мегаполисов могут предоставлять свои необоснованно «дорогие», то есть услуги с явно завышенной стоимостью, однако без обеспечения качества, используя только свое «удачное» фактическое размещение «в гуще» бизнес структур, что само по себе «расхолаживает комфортом» относительно поддержания в себе необходимого «бойцовского» состояния и профессионализма.

   Также получение адвокатских услуг в удаленном режиме актуально для тех, кто находится за рубежом, в отъезде или в других подобных случаях.

   Не менее важным является проблема конфиденциальности, поскольку, так бывает, что в определенных населенных пунктах и адвокатов обычно мало или вообще нет. Или если доверитель в силу тех или иных обстоятельств не имеет достаточного доверия к местным специалистам (например, когда все друг друга знают, а местный адвокат или юрист в каких-то отдельных случаях не вызывает должного доверия в силу «тесного» общения либо зависимости от сотрудников правоохранительных органов, органов власти или даже возможно может передать планы противоположной «вражеской» стороне конфликта). Именно для таких случаев есть мы – адвокаты данного сайта, обеспечиваем надлежащий уровень конфиденциальности.

   Сомнения у доверителя правомерно может вызвать квалификация любого юриста или адвоката, что не повредит «протестировать» с помощью удаленных адвокатов данного сайта с «свежим» и «не замыленным» взглядом на тот или иной вопрос.


ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УДАЛЕННО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


• юридические консультации (устные и письменные) через «Skype» или по электронной почте (в крайнем случае по-телефону) по вопросам, связанным с юридическими проблемами в Украине, в том числе, по вопросам обращения в Европейский Суд по правам человека;


• юридические консультации (устные и письменные) через «Skype» или по электронной почте (в крайнем случае по-телефону) по вопросам, связанным с юридическими проблемами в других соседних странах (если имеется доступ к законодательству таких стран);


• подготовка (корректировка или) юридических документов уголовного судопроизводства в Украине на стадиях досудебного расследования или судебного разбирательства (заявления, сообщения о преступлении, жалобы, гражданские иски, возражения на гражданские иски, ходатайства, тексты выступлений в судебных прениях, апелляции, кассации; проверка в интересах доверителя текстов соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, соглашений с прокурором о признании вины);


• подготовка (корректировка или) юридических документов гражданского судопроизводства по договорным отношениям, трудовых, семейных, жилищных, наследственных, земельных спорах, по делам о защите чести и достоинства по вопросам защиты прав потребителей, по установлению фактов, имеющих юридическое значение, «банковских» или «земельных» делах, со страховыми компаниями, по вопросам военной мобилизации и срочного призыва (заявления, жалобы, адвокатские запросы на истребование информации или документации, претензии, иски, возражения на иски, ходатайства, мировые соглашения, тексты выступлений в судебных прениях, апелляции, кассации и тому подобное);


• подготовка заявлений (жалоб) в Европейский суд по правам человека, а так же в Комитет Министров Евросоюза по вопросам, связанным с нарушением прав человека в Украине;


• юридическая проверка (правовая экспертиза), анализ и корректировка договоров любого характера, в том числе внешнеэкономических;


• проверка проектов и действующих документов предпринимательской деятельности (уставы, договоры, приказы, распоряжения, должностные инструкции, положения и т. п.) на предмет соответствия законодательству и «проблемности» для доверителя, разработка по индивидуальным пожеланиям таких документов, в том числе сложных уставов, договоров;


• юридический перевод англоязычных документов на русский и украинский языки, в том числе — документов, поступающих из Европейского Суда по правам человека;


• постоянный или периодический юридическое сопровождение деятельности предприятий, учреждений, организаций.


   Такая форма обслуживания (дистанционная или дистанционно-абонентская) особенно актуальна в нынешний кризисный период для фирм, которые по разным причинам не позволяют себе введение, содержание штатного юриста. В настоящее время по такой схеме удаленного обслуживания сотрудничают ряд предприятий и учреждений в разных областях Украины, в т. ч. в Киеве. Сами услуги в указанном формате в основном предоставляются на платной договорной основе с использованием сети Интернет (в основном - средств электронной почты), а также систем электронных платежей или периодических банковских переводов средств.

   При этом дистанционно-абонементное обслуживание предусматривает при средней загруженности адвоката постоянную ежемесячную оплату ориентировочно эквивалентную от 150 и выше условных единиц (за исключением других незначительных дополнительных неизбежных расходов, необходимых для осуществления обычного обеспечения правового обслуживания, таких как на расходные материалы, затраты на командировку и тому подобное). То есть экономически дистанционно-абонентная форма адвокатского (то есть того же юридического, но на высоком уровне) обслуживания для среднестатистической юридического лица может быть значительно выгоднее чем одноразовые оплаты.
укр. (нижче рос.)

   

  Група адвокатів віртуально зібрались на даному сайті, маючи багаторічний досвід різносторонньої юридичної (в тому числі і адвокатської) діяльності у самих різних сферах юриспруденції (зокрема, не лише у кримінальному праві, але й успішного супроводу різних напрямків бізнесу, господарського, цивільного, адміністративного права, включаючи процеси по розлученню із спірним поділом майна, анулювання незаконних банківських вимог, земельних спорів, вирішення питань військової служби за призовом чи за мобілізацією тощо), щоб запропонувати будь-яким довірителям (громадянам України, іноземцям чи особам без громадянства, підприємцям, самозайнятим особам, керівникам чи засновникам юридичних осіб) як очно так і у віддаленому режимі різними способами по Інтернету звертатись та отримати професійну висококваліфіковану правову допомогу, для чого необхідно зв'язатись по телефону +38 095 0870419, включаючи можливість надіслання SMS-коротких повідомлень, якщо неможливо підняти телефон через перебування у суді, а найкраще зразу - на скриньку advocate_s@i.ua, якщо ж виникне необхідність, то і по SKYPE, проте така можливість попередньо буде обумовлюватись заздалегідь за допомогою інших засобів зв’язку (по тому ж телефону, або шляхом надіслання SMS чи шляхом обміну електронними листами). Звичайна поштова переписка з метою забезпечення конфіденційності - не застосовується.

   Перевага для зв’язку шляхом обміну електронними листами природно надається та полягає в тому, що надає можливість довірителю не лише описати суть справи, а й одночасно зразу направити копії сканованих документів, що значно прискорить формування одному з "чергових" адвокатів даного сайту якісної відповіді.

   Всі відповіді готуються особисто адвокатами, а не їх всілякими помічниками, стажерами тощо, що виключає неналежну якість обслуговування.

   Адвокати, які віртуально об’єднали свої організаційні зусилля на даному сайті, але діють на сайті почергово, успішно вже по окремості працювали дистанційно у минулому шляхом надсилання письмових відповідей на електронну пошту довірителів (тобто підготовлених алгоритмів стратегій дій, складених необхідних документів) в різних регіонах України, в тому числі якщо немає можливості зустрітись особисто через віддаленість чи з інших причин. Дотримуємось принципу про те, що перша консультація безкоштовна з послідуючим оплатним замовленням, оскільки у будь-якому випадку необхідний перший крок до взаємодовіри між адвокатом та довірителем, так як по-іншому спільна робота по захисту інтересів просто неможлива в такій делікатній, тонкій сфері, як адвокатська діяльність. А втрата довіри – логічно завжди може означати лише повний розрив стосунків – тому такого не допускаємо.

   Тим категоріям громадян, які мають законодавчо встановлені пільги, адвокатами даного сайту надаються значні знижки (що вирішується індивідуально до 50 %). Вартість всіх юридичних послуг обумовлюється теж індивідуально у кожному випадку в залежності від необхідних трудових зусиль (потрачених годин), складності справи, приналежності до пільгових категорій, встановленої ринкової практики, але у будь-якому випадку максимально намагаємось досягти консенсусу з довірителем, враховуючи ще й його волю до відстоювання своїх справедливих вимог. Зазначаємо, що приблизно одна година роботи адвоката оцінюється в еквіваленті до 40-50 умовних одиниць, але все вирішується індивідуально та з бажанням досягти згоди у кожному випадку. Оскільки фактичні адреси робочих місць адвокатів, що об’єднали віртуальне чергування на даному сайті різні, то вони не вказуються, а місця очних зустрічей обумовлюються персонально.

   Всі деталі обумовлюються при індивідуальному контакті розмові або при зустрічі, а якщо буде здійснено дзвінок по телефону, то довірителю обов’язково перетелефонують для домовленості про час особистого прийому чи іншого способу обміну необхідною інформацією.


Оглядовий перелік правових послуг, що надаються адвокатами даного сайту:


1) надання першочергової правової кваліфікованої оцінки перспективності у захисті інтересів при розгляді юридичних конфліктів; вироблення правильної подальшої стратегії та тактики дій, правильної поведінки довірителя в ході будь-якого юридичного протиріччя; усні та письмові консультації по законодавству у всіх сферах права (адміністративного, господарського, цивільного та кримінального чи щодо розгляду адміністративних правопорушень), включаючи відмінності їх процесуального оформлення та щодо оподаткування; 


2) підготовка позовних заяв в суди всіх юрисдикцій, відзивів та заперечень на позовні заяви, апеляційних і касаційних скарг на судові рішення (в т.ч.: ухвали, постанови) чи на вироки судів; підготовка заяв до Європейського суду з прав людини;


3) захист підозрюваних, обвинувачених, підсудних по кримінальних справах;


4) складання заяв-повідомленнь про злочин, представництво (захист інтересів) потерпілих у кримінальних справах, складання цивільних позовів про відшкодування шкоди, завданої злочинними діями, представництво інтересів цивільних позивачів у кримінальних справах;


5) правова допомога громадянам при допиті в якості свідків чи при опитуваннях з відбиранням у них пояснень правоохоронними органами (що детально регламентовано в даний час в тому числі Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2009 року);


6) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах по справах адміністративного судочинства (оскарження незаконних дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень: тобто органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб) при публічно-правових спорах;


7) захист інтересів у справах про адміністративні правопорушення (водіїв при обвинуваченні їх в порушеннях ПДР чи після ДТП та інших категорій громадян);


8) юридична допомога в господарських спорах: претензійна робота, складання позовів, відзивів і представництво юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у господарських судах, в т. ч. у справах про банкрутство;


9) представництво в судах по цивільних справах інтересів фізичних чи юридичних осіб (як позивачів, так і відповідачів чи третіх осіб), в тому числі про:

• боргові зобов'язання (включаючи банківські правовідносини щодо депозитів чи кредитів чи із страховими компаніями);

• відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди;

• встановлення фактів, що мають юридичне значення;

• сімейно-шлюбні (включаючи поділ майна), спадкові та житлові спори;

• дійсність (чи недійсність) договорів чи інші переддоговірні чи договірні спори;

• трудові спори;

• земельні спори;

• захист честі і гідності;

• захист прав споживачів;

• захист авторських прав і прав на торговий знак (марку);


10) перевірка проектів і чинних документів підприємницької діяльності (статутів, договорів, наказів, розпоряджень, посадових інструкцій тощо) на предмет відповідності законодавству та перевіка про те, чи не є такі потенційно «проблемними» у майбутньому, розробка під замовлення авторських (з врахуванням індивідуальних запитів чи особливостей вимог довірителів) текстів статутів, договорів;


11) підготовка заяв і скарг у державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації;


12) організація захисту й представництва громадян України у судових та інших правоохоронних органах;


13) юридичний супровід господарської діяльності юридичних та фізичних осіб – підприємців чи самозайнятих осіб;


14) пошук і збір архівних відомостей про предків, родичів (із застосуванням офіційних адвокатських запитів);


15) збір інформації та підтверджуючих документів про репресованих осіб, про майно, вилученоне у репресованих осіб (із застосуванням офіційних адвокатських запитів);


ПРИМІТКА: Громадянам, які бажають укласти договір про юридичні послуги, в тих випадках, коли справи розглядаються поза межами регіону діяльності адвокатів (про що буде обумовлено окремо у кожному такому випадку), - слід враховувати необхідність оплати транспортно-відрядних витрат по фактичним виїздам адвоката до місця розгляду справи;


16) віддалене надання послуг засобами Інтернет (конкретніше про цей пункт див. окрему колонку зліва).

ok

*****************************************************************


рус.

  

  

   Группа адвокатов виртуально собрались на данном сайте, имея многолетний опыт разносторонней юридической (в том числе и адвокатской) деятельности в самых различных сферах юриспруденции (в частности, не только в уголовном праве, но и успешного сопровождения различных направлений бизнеса, хозяйственного, гражданского, административного права, включая процессы по разводу со спорным разделом имущества, аннулировании незаконных банковских требований, земельных споров, решение вопросов военной службы по призыву или по мобилизации и т. п), чтобы предложить любому доверителю (гражданам Украины, иностранцам или лицам без гражданства, предпринимателям, самозанятым лицам, руководителям или учредителям юридических лиц) как очно так и в удаленном режиме различными способами по Интернету обращаться и получить профессиональную высококвалифицированную правовую помощь, для чего необходимо связаться по телефону +38 095 0870419, включая возможность отправки SMS-коротких сообщений, если невозможно поднять телефон из-за нахождения в суде, а лучше сразу - по электронной почте advocate_s@i.ua, а если же возникнет необходимость, то и по SKYPE, однако такая возможность предварительно будет оговариваться заранее при помощи других средств связи (по тому же телефону, либо путем отправки SMS или путем обмена электронными письмами). Обычная почтовая переписка с целью обеспечения конфиденциальности не применяется. 

   Преимущество для связи путем обмена электронными письмами естественно предоставляется и заключается в том, что предоставляет возможность доверителю не только описать суть дела, но и одновременно сразу направить копии сканированных документов, что значительно ускорит формирование одном из "дежурных" адвокатов данного сайта качественной ответа.

   Все ответы готовятся лично адвокатами, а не их всевозможными помощниками, стажерами и т. п, что исключает ненадлежащее качество обслуживания.

   Адвокаты, которые виртуально объединили свои организационные усилия на данном сайте, но действуют на сайте поочередно, успешно уже по отдельности работали дистанционно в прошлом путем отправки письменных ответов на электронную почту доверителей (то есть подготовленных алгоритмов стратегий действий, составленных необходимых документов) в разных регионах Украины, в том числе если нет возможности встретиться лично из-за отдаленности или по другим причинам. Придерживаемся принципа о том, что первая консультация бесплатная с последующим оплатным заказом, поскольку в любом случае необходим первый шаг к взаимодоверия между адвокатом и доверителем, так как по-другому совместная работа по защите интересов просто невозможна в такой деликатной, тонкой сфере, как адвокатская деятельность. А потеря доверия – логично всегда может означать лишь полный разрыв отношений – поэтому такого не допускаем.

   Тем категориям граждан, которые имеют законодательно установленные льготы, адвокатами данного сайта предоставляются значительные скидки (решается индивидуально до 50 %). Стоимость всех юридических услуг оговаривается тоже индивидуально в каждом случае в зависимости от необходимых трудовых усилий (потраченных часов), сложности дела, принадлежности к льготным категориям, установленной рыночной практики, но в любом случае максимально пытаемся достичь консенсуса с доверителем, учитывая еще и его волю к отстаиванию своих справедливых требований. Отмечаем, что примерно один час работы адвоката оценивается в эквиваленте до 40-50 условных единиц, но все решается индивидуально и с желанием достичь согласия в каждом случае. Поскольку фактические адреса рабочих мест адвокатов, объединивших виртуальное дежурство на данном сайте разные, то они не указываются, а места очных встреч оговариваются персонально.

   Все детали оговариваются при индивидуальном контакте или при встрече, а если будет осуществлен звонок по телефону, то доверителю обязательно перезвонят для договоренности о времени личного приема или другого способа обмена необходимой информацией.


Обзорный перечень правовых услуг, оказываемых адвокатами данного сайта:


1) оказание первоочередной правовой квалифицированной оценки перспективности в защите интересов при рассмотрении юридических конфликтов; выработка правильной дальнейшей стратегии и тактики действий, правильного поведения доверителя в ходе любого юридического противоречия; устные и письменные консультации по законодательству во всех сферах права (административного, хозяйственного, гражданского и уголовного или по рассмотрению административных правонарушений), включая различия их процессуального оформления и налогообложения;


2) подготовка исковых заявлений в суды всех юрисдикций, отзывов и возражений на исковые заявления, апелляционных и кассационных жалоб на судебные решения (в т.ч.: определения, постановления) или на приговоры судов; подготовка заявлений в Европейский суд по правам человека;


3) защита подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по уголовным делам;


4) составление заявлений-сообщений о преступлении, представительство (защита интересов) потерпевших по уголовным делам, составление гражданских исков о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями, представительство интересов гражданских истцов в уголовных делах;


5) правовая помощь гражданам при допросах в качестве свидетелей и при опросах с отбиранием у них объяснений правоохранительными органами (что подробно регламентировано в настоящее время в том числе Решением Конституционного Суда Украины от 30.09.2009 года);


6) представительство интересов физических и юридических лиц в судах по делам административного судопроизводства (обжалование незаконных действий и бездеятельности субъектов властных полномочий: то есть органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц при публично-правовых спорах;


7) защита интересов в делах об административных правонарушениях (водителей при обвинении их в нарушениях ПДД или после ДТП и других категорий граждан);


8) юридическая помощь по хозяйственным спорам: претензионная работа, составление исков, отзывов и представительство юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в хозяйственных судах, в т. ч. в делах о банкротстве;


9) представительство в судах по гражданским делам интересов физических или юридических лиц (как истцов, так и ответчиков или третьих лиц), в том числе о:

• долговые обязательства (включая банковские правоотношения относительно депозитов или кредитов или со страховыми компаниями);

• возмещение материальных убытков и морального вреда;

• установление фактов, имеющих юридическое значение;

• семейно-брачные (включая раздел имущества), наследственные и жилищные споры;

• действительность (или недействительность) договоров или иные преддоговорные ли договорные споры;

• трудовые споры;

• земельные споры;

• защита чести и достоинства;

• защита прав потребителей;

• защита авторских прав и прав на торговый знак (марку);


10) проверка проектов и действующих документов предпринимательской деятельности (уставов, договоров, приказов, распоряжений, должностных инструкций и тому подобное) на предмет соответствия законодательству и перевіка о том, не являются ли такие потенциально «проблемными» в будущем, разработка под заказ авторских (с учетом индивидуальных запросов и особенностей требований доверителей) текстов уставов, договоров;


11) подготовка заявлений и жалоб в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные организации;


12) организация защиты и представительства граждан Украины в судебных и других правоохранительных органах;


13) юридическое сопровождение хозяйственной деятельности юридических и физических лиц – предпринимателей или самозанятых лиц;


14) поиск и сбор архивных сведений о предков, родственников (с применением официальных адвокатских запросов);


15) сбор информации и подтверждающих документов о репрессированных лиц, об имуществе, вилученоне у репрессированных лиц (с применением официальных адвокатских запросов);


ПРИМЕЧАНИЕ: Гражданам, которые желают заключить договор о юридических услугах, в тех случаях, когда дела рассматриваются вне региона деятельности адвокатов (о чем будет оговорено отдельно в каждом таком случае), - следует учитывать необходимость оплаты транспортно-командировочных расходов по фактическим выездам адвоката к месту рассмотрения дела;


16) удаленное предоставление услуг средствами Интернет (конкретнее про этот пункт см. отдельную колонку слева).


 cool