А Д В О К А Т И

Як правильно закрити ФОП

Как верно закрыть ФЛППИТАННЯ:

 

   Привіт, цікавить питання про закриття ФОП Сьогодні написала заяву на закриття, і її сьогоднішньою датою реєстують в системі, то в кінцевому результаті дата закриття ФОП буде сьогоднішня чи дата подання звітів про ліквідацію в податкову...??? Просто ідуть вихідні і свята, заяву я написала до Нового року, а звіти прийдеться складати в Новому… І що тоді прийдеться сплачувати податок в розмірі 704 грн.?

================================

ВІДПОВІДЬ:

 

 Спочатку необхідно знати яка система оподаткування у даного ФОП; є чи немає найманих працівників; є чи немає різного виду заборгованостей та ще важливими будуть деякі "деталі", про які описано нижче.


 Для того щоб припинити підприємницьку діяльність, слід підготуватися: погасити всі заборгованості й поточні зобов'язання з податків і зборів, подати звітність, навести лад у документах на випадок перевірки. Нижче описується алгоритм дій при закритті ФОП лише на спрощеній системі оподаткування.


Держреєстратор

  Статус підприємця ви втрачаєте з моменту внесення інформації до Єдиного держреєстру (ст. 4 ЗУ «Про держреєстрацію»). Тому ваш перший крок — звернутися до будь-якого держреєстратора із заявою (форма 12). При собі треба мати паспорт для підтвердження особи.

  Якщо заяву подає довірена особа, крім паспорта, вона повинна пред'явити оригінал або нотаріально засвідчену копію довіреності. Довіреність не потрібна, якщо в Держреєстрі є відомості про неї як про вашого представника.

   Вимагати інші документи держреєстратор не має права (п. 7 ст. 18 ЗУ «Про держреєстрацію»).

   Якщо відсутні підстави для відмови, протягом 24 годин держреєстратор вносить у Держреєстр дані про припинення підприємницької діяльності. Та надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійного фонду.

 

Зняття з обліку в податковій

  За законом реєстрацію платника єдиного податку ДФС анулює з дати припинення діяльності СПД на підставі даних, отриманих від держреєстратора (пп. 65.10.3 ПКУ, пп. 2 п. 299.10 ПКУ). Така сама позиція викладена в Порядку № 1588. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що додатково подавати заяву до податкової не потрібно.

   Але на практиці все може бути трохи інакше.

  Так, є позиція фіскальної служби, за якою ФОП-єдинник самостійно має подати заяву про відмову від спрощеної системи, зазначивши в ній дату припинення діяльності (п.7 пп. 298.3.1 ПКУ, консультація в ЗІР, підкатегорія 107.06). У цьому випадку останнім звітним періодом буде вважатися той, у якому подано заяву (п. 294.6 ПКУ).

  Тому краще дослухатися до цієї рекомендації та подати заяву, щоб уникнути нарахування податкових зобов'язань і подальшого клопоту на той випадок, якщо виявиться, що інформація про вас як про ФОП буде в реєстрі платників ЄП.

  Зверніть увагу: платникам 1-ї та 2-ї груп єдиний податок треба буде сплатити за весь календарний місяць, навіть якщо реєстрацію єдинника анульовано на початку або в середині місяця.

  Щодо зняття з обліку в податковій, підставою для цього є відомості в Єдиному держреєстрі про припинення діяльності. Дата зняття з обліку в ДФС — це дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення діяльності (пп. 1 п. 11.22 Порядку № 1588).

  При  цьому  вас  не  знімуть з обліку  в податковій, якщо є заборгованість зі сплати єдиного податку !

  Надалі  ви  перебуватимете на обліку у фіскальній службі як платник податків, який раніше отримував дохід від підприємницької діяльності.


Звітність

  Декларація платника єдиного податку за звітний рік, в якому припинено діяльність, подається в строки, передбачені для вашої групи:

підприємцями 1–2-ї груп — протягом 60 календарних днів після завершення звітного періоду;

платниками 3-ї групи — протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

  Декларація надається в паперовому вигляді, з написом від руки «Ліквідаційна».

 

Перевірки

  У податковій, найвірогідніше, вам запропонують написати заяву про проведення аудиторської перевірки у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності.

 Також ДФС може ухвалити рішення провести документальну перевірку (пп. 78.1.7 ПКУ).

  Строки проведення перевірки не встановлено. Фіскальна служба, як правило, рекомендує час від часу телефонувати до відділу аудиту вашої ДФС і з'ясовувати, хто проводить перевірку, які додаткові необхідно надати.

  Контролюючі органи можуть перевірити за період ведення діяльності ФОП:

своєчасніть декларування доходів і сплати податків;

подання звітності та сплату ЄСВ.

  Зверніть  увагу:  застосування  штрафних санкцій, а також нарахування грошових зобов'язань податковою щодо вас, обмежується строком давності, а саме 1095 днями.

  Так, податкова може не дотримувати цих строків, якщо ви не подавали декларацію за період, у якому виникло податкове зобов’язання. Також вони не застосовуються щодо сплати ЄСВ і звітності за внеском.

  Особливості розрахунку строків давності треба знеайти окремо. 

  Стосовно підприємців із Криму і зони АТО перевірки можуть проводити за їхнім фактичним місцезнаходженням, якщо вони звернулися до контролюючого органу, з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

Зняття з обліку в ПФУ та Фонді соцстрахування

Управління Пенсійного фонду інформацію про припинення діяльності СПД отримує від держреєстратора. І ухвалює рішення, чи проводити позапланову документальну перевірку нарахування та сплати ЄСВ.

  Підприємці, в яких немає найманих працівників, подають до управління Пенсійного фонду звіт за формою Д5 (із типом «ліквідаційна») про нараховані суми ЄСВ за період роботи у звітному році та копію акта перевірки податкової, а якщо є заборгованість, погашають її (абз. п. 5.2 Порядку № 21-6).

  ФОП буде знятий з обліку як платник ЄСВ, тільки якщо не має заборгованості зі сплати внеску, після проведення передбачених законодавством перевірок.

  Рішення не проводити перевірку може бути прийнято керівником контролюючого органу, якщо в перод після 01.01.2011 її вже проводили, одночасно з дотриманням таких умов (п. 8 розд. 4 Порядку обліку платників ЄСВ):

платник у певному періоді не використовував працю фізичних осіб;

немає заборгованості зі сплати ЄСВ.

  Якщо все гаразд, у реєстр страхувальників вносять відповідні записи про зняття з обіку. Дата знаття з обліку — це дата внесення запису в реєстр страхувальників.

   Але якщо у підприємця є наймані працівники, та ще й заборгованість зі сплати внеску, цей процес може затягнутися.

* * *

Щодо закриття ФОП підприємцям, які мають найманих працівників, треба шукати інформацію окремо - тут це не приведено достатньо.


 

ВОПРОС:

 

   Привет, интересует вопрос о закрытии ФЛП Сегодня написала заявление на закрытие , и ее сегодяшней датой зарегитрировали в системе, то в конечном результате дата закрытия ФОП будет сегодняшняя или дата представления отчетов о ликвидации в налоговую...??? Просто идут выходные и праздники, заявление я написала до Нового года, а отчеты придется сдавать в Новом... И что тогда придется платить налог в размере 704 грн.?

=================================

ОТВЕТ:

 

 Сначала необходимо знать какая система налогообложения у данного ФЛП; есть или нет наемных работников; есть или нет различного вида задолженностей и еще важными будут некоторые "детали", о которых описано ниже.


  Для того чтобы прекратить предпринимательскую деятельность, следует подготовиться: погасить все задолженности и текущие обязательства по налогам и сборам, подать отчетность, навести порядок в документах на случай проверки. Ниже описывается алгоритм действий при закрытии ФЛП лишь на упрощенной системе налогообложения.


Госрегистратор

   Статус предпринимателя вы лишаетесь с момента внесения информации в Единый госреестр (ст. 4 ЗУ «О госрегистрации»). Поэтому ваш первый шаг — обратиться к любому госрегистратору с заявлением (форма 12). При себе нужно иметь паспорт для подтверждения личности.

   Если заявление подает доверенное лицо, помимо паспорта, она должна предъявить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности. Доверенность не нужна, если в Госреестре есть сведения о ней как о вашего представителя.

  Требовать другие документы госрегистратор не имеет права (п. 7 ст. 18 ЗУ «О госрегистрации»).

  Если отсутствуют основания для отказа, в течение 24 часов госрегистратор вносит в Госреестр сведений о прекращении предпринимательской деятельности. И отправляет эту информацию в налоговой, органов статистики, Пенсионного фонда.

 

Снятие с учета в налоговой

  По закону регистрацию плательщика единого налога ДФС аннулирует с даты прекращения деятельности СПД на основании данных, полученных от госрегистратора (пп. 65.10.3 НКУ, пп. 2 п. 299.10 НКУ). Такая же позиция изложена в Порядке № 1588. Исходя из этого, можно сделать вывод, что дополнительно подавать заявление в налоговую не нужно.

   Но на практике все может быть немного иначе.

  Да, есть позиция фискальной службы, по которой ФЛП-единщик самостоятельно должен подать заявление об отказе от упрощенной системы, указав в нем дату прекращения деятельности (п.7 пп. 298.3.1 НКУ, консультация в ЗІР, подкатегория 107.06). В этом случае последним отчетным периодом будет считаться тот, в котором подано заявление (п. 294.6 НКУ).

 Поэтому лучше прислушаться к этой рекомендации и подать заявление, чтобы избежать начисления налоговых обязательств и дальнейшего хлопот на тот случай, если окажется, что информация о вас как о ФЛП будет в реестре плательщиков ЕН.

  Обратите внимание: плательщикам 1-й и 2-й групп единый налог надо будет уплатить за весь календарный месяц, даже если регистрации единщика аннулировано в начале или в середине месяца.

 Относительно снятия с учета в налоговой, основанием для этого являются сведения в Едином госреестре о прекращении деятельности. Дата снятия с учета в ДФС — это дата получения сведений о государственной регистрации прекращения деятельности (пп. 1 п. 11.22 Порядка № 1588).

   При этом вас не снимут с учета в налоговой, если есть задолженность по уплате единого налога !!!

  В дальнейшем вы будете находиться на учете в фискальной службе как плательщик налогов, который ранее получал доход от предпринимательской деятельности.

 

Отчетность

  Декларация плательщика единого налога за отчетный год, в котором прекращена деятельность, представляется в сроки, предусмотренные для вашей группы:

- предпринимателями 1-2-й групп — в течение 60 календарных дней после завершения отчетного периода;

 - плательщиками 3-й группы — в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода.

  Декларация предоставляется в бумажном виде, с надписью от руки «Ликвидационная».


Проверки

 В налоговой, скорее всего, вам предложат написать заявление о проведении аудиторской проверки в связи с прекращением предпринимательской деятельности.

 Также ДФС может принять решение провести документальную проверку (пп. 78.1.7 НКУ).

 Сроки проведения проверки не установлено. Фискальная служба, как правило, рекомендует время от времени звонить в отдел аудита вашей ДФС и выяснять, кто проводит проверку, какие дополнительные необходимо предоставить.

 Контролирующие органы могут проверить за период ведения деятельности ФЛП:

- своєчасніть декларирования доходов и уплаты налогов;

- представление отчетности и уплату ЕСВ.

 Обратите внимание: применение штрафных санкций, а также начисления денежных обязательств налоговой относительно вас, ограничивается сроком давности, а именно 1095 днях.

  Так, налоговая может не придерживаться этих сроков, если вы не подавали декларацию за период, в котором возникло налоговое обязательство. Также они не применяются в отношении уплаты ЕСВ и отчетности по взносам.

 Особенности расчета сроков давности нужно найти отдельно. 

  В отношении предпринимателей из Крыма и зоны АТО проверки могут проводить по их фактическому местонахождению, если они обратились к контролирующего органа, с документальным подтверждением лица и места пребывания.

Снятие с учета в ПФУ и Фонде соцстрахования

Управление Пенсионного фонда информацию о прекращении деятельности СПД получает от госрегистратора. И принимает решение, проводить внеплановую документальную проверку начисления и уплаты ЕСВ.

 Предприниматели, у которых нет наемных работников, подают в управление Пенсионного фонда отчет по форме Д5 (с типом «ликвидационная») о начисленных суммах ЕСВ за период работы в отчетном году и копию акта проверки налоговой, а если есть задолженность, погашают ее (абз. п. 5.2 Порядка № 21-6).

  ФЛП будет снят с учета как плательщик ЕСВ, только если не имеет задолженности по уплате взноса, после проведения предусмотренных законодательством проверок.

  Решение не проводить проверку может быть принято руководителем контролирующего органа, если в перодом после 01.01.2011 ее уже проводили, одновременно с соблюдением следующих условий (п. 8 разд. 4 Порядка учета плательщиков ЕСВ):

- плательщик в определенном периоде не использовал труд физических лиц;

нет задолженности по уплате ЕСВ.

  Если все в порядке, в реестр страхователей вносятся соответствующие записи о снятии с учете. Дата снятия с учета — это дата внесения записи в реестр страхователей.

  Но если у предпринимателя есть наемные работники, да еще и задолженность по уплате взноса, этот процесс может затянуться.

* * *    

   По закрытию ФЛП предпринимателям, которые имеют наемных работников, надо искать информацию отдельно - здесь это не приведено достаточно.

Создан 31 дек 2016