А Д В О К А Т И


ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ПІСЛЯ 50 РОКІВ

О ВОИНСКОМ УЧЁТЕ ПОСЛЕ 50 ЛЕТПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ПІСЛЯ 50 РОКІВ

 

З приводу того, що в 50-59 років військкомат стверджує що громадянин є військовозобов'язаний. А в даний час з’явились окремі випадки, коли військомати залякують таку категорію громадян передачею матеріалів в поліцію для відкриття кримінальних справ за статтею 337 Кримінального кодексу України:

 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

 

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

 

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 

По-перше, до 27.03.2014 р. граничний вік перебування в запасі військовозобов'язаних становив - для рядових-єфрейторів - 40 років, сержантів - 45 років, молодших офіцерів - 50. По досягненні цього віку чоловік знімався з обліку у військкоматі. Знімався АВТОМАТИЧНО, для цього не потрібно було приходити туди, ні щось робити - кадровики з підприємств посилали дані всіх хто досяг такого віку і як правило, один раз у півріччя виходив наказ воєнкома про зняття з військового обліку таких-то і таких то з досягненням граничного віку. До речі, відсутність штампу про зняття з військового обліку не є показником того, що вас не зняли. Штамп - це просто лише маркер того, що ви знятий.

 

По-друге, після вказаної дати (27.03.2014 р.) граничний вік перебування в запасі для рядових-єфрейторів-сержантів-старшин підняли до 50 років, молодшим офіцерам - до 55. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років.

 

Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України).

 

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

 

(Офіційне тлумачення частини першої статті 58 див. в Рішенні Конституційного Суду № 1-рп/99 від 09.02.99)

 

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

 

(Офіційне тлумачення статті 58 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 1-зп від 13.05.97, № 6-рп/2000 від 19.04.2000)

 

 

Такі люди можуть бути призвані по мобілізації тільки добровільно за особистою письмовою заявою.

 

Для чого змінювали граничний вік? За словами законодавців - саме для людей, які вже були зняті з обліку, але бажали захищати Батьківщину. Просто так відновити їх було неможливо - отже саме для таких людей і була піднята планка граничного віку. Механізм призову був простий - доброволець просто приходить у військкомат і пише заяву про поновлення на військовому обліку. Нібито все нормально. Але!

 

Військкомати, щоб виконати план, почали "підтягувати ситуацію за вуха", розсилати повістки ВСІМ знятих з військового обліку, не пояснюючи, що це законно робити тільки після окремого добровільного заяви. Нерідкі випадки, коли людей просто обдурювали, підсовуючи папірець зі словами "підпишись тут, це анкета" і чоловік просто здуру сам поновлювався на обліку, фактично підписуючи (тобто подаючи) заяву про це, не усвідомлюючи, що робить. На жаль, рівень правової культури у багатьох дуже низький і люди не розуміють, що щось підписувати потрібно тільки після прочитання і усвідомлення. Були і такі випадки, коли людей просто обманювали, вказуючи що ніби всім потрібно ставати на облік, так як це такі нові норми, вимоги.

 

Однак професійні юристи твердо наполягають, що у подібних випадках, відповідно до Конституції України, людина має сама вирішувати, що йому робити - йти йому добровільно служити чи ні. Це моральний вибір самої людини, а не вимога законну. Така правова позиція, а все інше «від лукавого».

 

О ВОИНСКОМ УЧЁТЕ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

 

По поводу того,  что в 50-59 лет военкомат утверждает что гражданин есть военнообязанный. А в настоящее время появились отдельные случаи, когда військомати запугивают такую категорию граждан передачей материалов в полицию для открытия уголовных дел по статье 337 Уголовного кодекса Украины:

 

Статья 337. Уклонение от воинского учета или специальных сборов

 

1. Уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссариатом, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

 

2. Уклонение военнообязанного от учебных (или поверочных) или специальных сборов -

наказывается штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

 

Во-первых, до 27.03.2014 г. предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных составлял - для рядовых-ефрейторов - 40 лет, сержантов - 45 лет, младших офицеров - 50. По достижении этого возраста человек снимался с учета в военкомате. Снимался АВТОМАТИЧЕСКИ, для этого не нужно было ни приходить туда, ни что-то делать - кадровики с предприятий посылали данные всех кто достиг такого возраста и как правило, раз в полугодие выходил приказ военкома о снятии с военного учета таких-то и таких то с достижением предельного возраста. Кстати, отсутствие штампа о снятии с военного учета не является показателем того, что вас не сняли. Штамп - это просто лишь маркер того, что вы сняты.

 

Во-вторых, после указанной даты (27.03.2014 г.) предельный возраст пребывания в запасе для рядовых-ефрейторов-сержантов-старшин подняли до 50 лет, младшим офицерам - до 55. А уже в августе 2014 г. этот возраст для всех этих категорий подтянули до 60 лет.

 

Те, кто был снят с военного учета до наступления этих изменений, не являются военнообязанными и на них новые редакции изменений к статьям Закона Украины "О воинской обязанности.." не распространяются - согласно конституционного постулата необратимости действия закона (ст. 58 Конституции Украины).

 

 

Статья 58. Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

 

(Официальное толкование части первой статьи 58 см.. в Решении Конституционного Суда № 1-рп/99 от 09.02.99)

 

Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

 

(Официальное толкование статьи 58 см. в Решениях Конституционного Суда № 1-зп от 13.05.97, № 6-рп/2000 от 19.04.2000)

 

 

Такие люди могут быть призваны по мобилизации только добровольно по личному письменному заявлению.

 

Для чего меняли предельный возраст? По словам законодателей - именно для людей, которые уже были сняты с учета но желали защищать Родину. Просто так восстановить их было невозможно - следовательно именно для таких людей и была поднята планка предельного возраста. Механизм призыва был простой - доброволец просто приходит в военкомат и пишет заявление о восстановлении на воинском учете. Якобы все нормально. Но!

 

Военкоматы, чтобы выполнить план, начали мошенничать, рассылать повестки ВСЕМ снятым с военного учета, не объясняя, что это законно делать только после из отдельного добровольного заявления. Нередки случаи, когда людей просто обманывали, подсовывая бумажку со словами "подпишись здесь, это анкета" и человек просто сдуру сам возобновлялся на учете, фактически подписывая (то есть подавая) заявление об этом, не осознавая что делает. К сожалению, уровень правовой культуры у многих очень низкий и люди не понимают, что что-то подписывать нужно только после прочтения и осознания. Были и такие случаи, когда людей просто обманывали, указывая что как будто всем подряд нужно становиться на учет, так как это такие новые нормы, требования.

 

Однако профессиональные юристы твердо настаивают, что в подобных случаях, согласно Конституции Украины, человек должен сам решать что ему делать - идти ему добровольно служить или нет. Это нравственный выбор самого человека, а не требование закона. Такая правовая позиция, а все остальное «от лукавого».Обновлен 01 авг 2017. Создан 09 апр 2017